top of page
  • Writer's pictureGunpla Network

SD Sangoku Soketsuden Nataku - Release Info


SD SANGOKU SOKETSUDEN Nataku Release Date: July 2019 Price: 600 JPY

#sangoku #soketsuden #nataku

bottom of page