top of page
  • Writer's pictureGunpla Network

P Bandai - RG Shin Matsunaga's Zaku II - Release Info


P Bandai: RG 1/144 Shin Matsunaga's Zaku II Release Date: January 2018 Price: 3,240 Yen

bottom of page